یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آدرس

شیراز/گلدشت معالی آباد/خیابان نسترن یک/نبش کوچه اول / پلاک 175 کدپستی :57689-71886 تلفن : 07136244450 نمابر :07136250587 همراه : 09177008247-09173162197

تماس با ما

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱ ۰۰۹۸ همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره  كارت بانك ملت  : 6174-7011-3377-6104 به نام موسسه شب چراغ 
شماره حساب جام  بانك ملت :   ۶۵۱۲۲۱/۸۷

E.mail:nshabcheragh@ymail.com

E.mail:alavi@shabcheragh.ir