یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

بخش اول : مهارتهای حرکتی و تربیت شنوایی

مهمترین وسیلهیادگیریبرای کودک ،بینا یی است.اما کودکی که نابینا به دنیا آمده ویا در سالهای اولیه کودکی نابینا شده تا با شیء ملموس برخورد نکند یا در باره آن مطا لبی نشنود از وجود آن شی باخبر نمی شود.حرکت به سوی آن شیءرا هم انجام نخواهد داد ،مگر آنکه دائما تشویق شود.((تشویق مهمترین وبهترین کمکی است که هر پدر و مادری می تواند به فرزند نابینایش بکند))،تشویق به اینکه با اطمینان و بدون کمک دیگران حرکت کند.((حرکت باعث یادگیری کودک می گردد)).عواملی وجود دارد که مانع حرکت کودک نابینا و جستجوی او در محیط می شود:1- تر س کودک از تصادم با اشیاء2- نگرانی کودک از حرکت به سوی اشیاءناآشنا 3- احساس عدم نیاز کودک به حرکت

همزمان با حرکت آزادانه و مستقل کودک نابینا باید یاد بگیرد آنچه را که افراد بینا با بینایی خودکشف می کنند ،او از طریق سایر حواس خودش در یابد.تربیت حواس به ویژه شنوایی،لامسه و بویایی به کودک نابینا کمک می کندتا بسیاری از چیزها را تشخیص دهد.اگر از همان ابتدا کودک مستقل تربیت شده باشد،بعدها هم می تواند منزل را بسوی محل کار ،دانشگاه و...ترک کند و هم مواظب خودش باشد .

 

 

قبل از اینکه کودک با محیط اطرافش آشنا شود باید به کودک با استفاده از موا د زیردر شناخت کامل بدن کمک کرد:

1- آشنایی با نحوه کار کرد قسمتهای مختلف بدن

    2 - آموزش حرکتهای متفاوت :دویدن ،پریدن و...

3- انجام حرکتی مثل:گرفتن ،کشیدن، فشاردادن و....

4- آگاهی نسبت به موقعیت جسمی خود در هر زمان

5- آگاهی از قرار گرفتن اشیاءنسبت به بدنش

بازی ها و تمرینات زیادی است که می توان از آنها در شناخت این موارد به کودک کمک کنید،یکی از این بازیها برای شناخت اعضای بدن ،بازی تقلید کردن است ،مثلا با تقلید از شما یک پایش را بالا ببریدیا با خمیر بازی مدلی از اشیاءرا درست کند.

 

تقلید حرکات حیوانات وافراد،بازی در گودا لهای شنی و آبی،عبور از موانع و...

 

فاصله بین دو مکان را با قدمهایش اندازه بگیرید(جاهای مختلف منزل)

با لمس کردن کردن دیوار به اتاق ها برود

بازی پیدا کردن اشیاء

 برای اینکه کودک همراه با اطمینان حرکت آزادانه داشته باشد می تواند محل امنی را برای کودک فراهم کنید و کودک با استفاده از یک گاری یا یک کامیون در آن آزادانه به بازی بپردازد و آن را درهمه جهات حرکت دهد.

 

شنوایی شامل چهار مرحله مجزا است ،که هر مرحله باید جداگانه تقویت شوند:

1- تشخیص صدا  2-تفسیر صدا     3- تعین محل صدا   4- در یافت انعکاسات صوتی

یک نکته مهمکه باید بدان توجه کرد این است که کودک نباید همیشه در معرض صداها مستمر مثل رادیو قرار گیرد زیرا این امر به یاد گیری  کودک در تفاوت گذاری بین اصوات لطمه می زند.

 

1- تشخیص صدا:

 برای تقویت مهارت تشخیص صدا بایدهنر خوب گوش دادن را به کودک آموزش داد ،کودک صداهایی را که در اطراف می شنود را (هم صدای کوتاه و هم صدای بلند )برای شما بازگو می کند و خود شما و ی را به این کار ترغیب نماید.

بطور مثال صدای ظروف مواد غذایی را تشخیص دهد(لوبیا،چای و)،صدای جالب تولید کند (سوت بزنید ،تقلید صدا کنید)د رمراحل بعد می توانید تمرینات را سختر کنید ،مثلا صدای نفس کشیدن را تشخیص دهد و صدای انواع ماشین های کوچک و بزرگ و...

 

2- تفسیرصداها

از آنجا که می توانیم ببینیم ،با شنیدن صدای اطراف می توانیم آنها را تفسیر کنیم ولی باید توجه کودک نابینا را به این نکته جلب کنیم که چگونه می توان بدون دیدن منبع تولید صداهای آنها را تفسیر کرد.در هر وقت ممکن کودک باید تجربه عملی در مورد چیزهایی که تولید صدا می کنند داشته باشد.کودک نابینا باید بتواند با شنیدن صداهی مختلف مسیر حرکت خودش را مشخص کند.حتی ممکن است کودک بتواند با شنیدن صداها ((حس کند)) که بزرگی اتاق چقدر است.

 

3- تعین محل صدا:

کودک نابینا به شرط عدم وجود ضایعه شنوایی باید بتواند محل صدا های ممتد و حتی صداهای کوتاه را تشخیص دهد و آن شیءیا صدا را پیدا کند،کودک باید بتواند تشخیص دهد که آن صدا کجاست ،سمت چپ یا راست و...

بگوید نزدیک کجاست ؟ (مثلا نزدیک آشپز خانه )،به آن اشاره کند،وآن را پیدا کند.

 

 

 

4- تعین محل اشیاءاز روی انعکاسات صوتی:

از طریق این توانایی تمام بچه هانا بینایی مطلق قبل از رسیدن به مانعی وجود آن را تشخیص می دهند و نکته مهم در استفاده از این مهارت تمرین است،معمولا به این حس"حس شم فرد نابینا "می گویندکه به صورت تحریکی روی صورت ایجاد می شود و این حس واقعا مربوط به شنوایی می شود.

تمام صداهای اطراف ما از دیوارهایی که ما را احاطه کرده اند منعکس

می شوندو بدین طریق می توانیم تفاوت میان یک محل سر پو شیده با یک محل رو بازرا تشخیص دهیم.کودک نابینا به طور نا خودآگاه این مهارت را دارند ولی آگاهانه در مورد آن فکر کنند ،بهتر می توانند از این مهارت بهرمند شوند.

 

منبع:کتاب حرکت وجهت یابی

تهیه کننده زهرا توکلی